info@institucioibars.com     +34 93 271 01 79

TERMES I CONDICIONS DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS PER A la SELECCIÓ I GESTIÓ DE CUIDADORS

 1. El/la Sol·licitant, d’ara endavant “Client” realitza un contracte mercantil amb INSTITUCIO IBARS., CIF G66122953, amb domicili en Av. Carrilet 3 Ciutat de la Justícia, Edif D Local D10, 08902 Hospitalet, d’ara endavant, «el PRESTADOR».
 2. Que INSTITUCIO IBARS entitat dedicada a la prestació de serveis d’assessoria i gestió per a la cura de persones majors, malalts, nens i discapacitats realitzant l’assessorament, selecció i posada en marxa els serveis d’atenció domiciliària contractats per compte del Client, que és qui estableix la relació contractual laboral o professional amb les persones que presten servei domiciliari. Agència Autoritzada
 3. El Client mitjançant la present sol·licitud de servei estableix un contracte els serveis del Prestador en les condicions tant de servei com econòmiques establertes en el pressupost referenciat i té per objecte la prestació d’un servei professional amb els límits establerts en les presents condicions.
 4. OBJECTE DEL CONTRACTE
  1. L’objecte del contracte actual és la prestació de serveis d’assessoria i Agència de col·locació en les condicions establertes en les diferents clàusules i segons les garanties seleccionades pel CLIENT.
  2. Selecció del cuidador que millor s’adapti a les necessitats requerides pel CLIENT, facilitant al mateix fins a un màxim de perfils il·limitats. Per cada perfil rebutjat pel CLIENT aquest ha de motivar les raons objectives de la seva no adequació a les necessitats sol·licitades a fi de millorar el procés de selecció.
  3. Preparació del contracte laboral a subscriure entre el CLIENT i el cuidador i gestió de l’alta del cuidador en la Seguretat.
  4. Assessorament sobre qualsevol qüestió del servei, tant tècniques com laborals relatives a la contractació del cuidador/a i la bona marxa del servei durant tota la vigència del contracte actual i sempre que el CLIENT es mantingui al corrent de pagament dels serveis.
  5. Mediació entre el CLIENT i el cuidador i assessorament sobre cures de persones majors, amb ple respecte a la intimitat, llibertat, autonomia i dignitat del CLIENT i de la persona atesa.
  6. El CLIENT, per a la correcta prestació dels serveis contractats, autoritza expressament a INSTITUCIÓ IBARS, a realitzar en el seu nom, directament o a través de tercers designats per INSTITUCIÓ IBARS, qualsevol tràmit necessari per a la gestió i alta en el règim de la Seguretat Social del cuidador.
 5. MODIFICACIONS O AMPLIACIONS DE L’OBJECTE DE SOL·LICITUD
  1. Si durant la vigència del contracte actual el CLIENT i/del Prestador del servei considera oportú modificar i/o ampliar la prestació del servei, objecte del d’aquest. Per a això totes dues parts hauran d’acordar l’abast d’aquestes.
  2. Els acords adoptats hauran de quedar recollits en un nou contracte que complementi o substitueixi al present, sempre que les noves condicions no quedin cobertes en els serveis contractats pel client i requereixin una selecció nova o amb uns criteris diferents als inicialment facilitats. Pel que aquesta modificació es considerarà un nou procés de selecció.
  3. La prestació de qualsevol servei addicional o complementari quedessin recollit en el contracte actual.
  4. Des del moment de l’acceptació de les condicions del servei el CLIENT s’obliga a atendre el pagament dels serveis segons els termes aprovats entre les parts i a realitzar la contractació de la persona sol·licitada una vegada acceptat el perfil seleccionat. En el supòsit de cancel·lació prèvia del servei una vegada ha estat realitzada la valoració inicial per a la preselecció de les persones a través de INSTITUCIO IBARS, aquest s’entendrà realitzat. Tret que les condicions per a la no contractació de la persona seleccionada siguin per indisposició greu del Client. Entenent-se aquesta Defunció o malaltia que obligui al seu ingrés hospitalari. La persona Autoritzada en signar el contracte actual adquireix els mateixos drets i obligacions que el Client, amb caràcter solidari, respecte al contracte actual.
  5. La no contractació de cap de les persones seleccionades per INSTITUCIÓ IBARS, no condiciona la prestació del servei.
 6. TERMINIS DE RECERCA I SELECCIÓ DE CANDIDATURES
  1. La recerca de candidats de cuidador que compleixin amb els requisits que la família demanda per a la primera candidatura es presenta En un màxim de 4 dies des de la valoració en Capitals i la seva àrea d’influència amb distància menor a 10 km i 10 dies en la resta de les poblacions. Es presentaran un nombre il·limitat de candidatures fins a iniciar el procés.
  2. La recerca de candidats es pot allargar més d’aquests terminis si el CLIENT no té disponibilitat per a entrevistar els candidats o per a la seva incorporació.
 7. PROCÉS DE SELECCIÓ DE CANDIDATS I ACCEPTACIÓ PEL CLIENT
  1. EL PRESTADOR facilitarà al CLIENT els candidats per a la selecció definitiva per aquest últim de la persona que desitja contractar com a cuidador dins dels terminis anteriorment indicats en el Punt 6.
  2. Es posaran a la disposició del CLIENT els perfils professionals que han passat el filtre previ establert per el  servei de Selecció de INSTITUCIÓ IBARS. En el cas del servei de Selecció per substitucions de vacances o baixes del treballador, INSTITUCIÓ IBARS es reserva el dret a presentar només 1 perfil disponible en tractar-se en moltes ocasions d’una urgència. Aquest perfil haurà de ser similar al de la persona substituïda.
  3. INSTITUCIÓ IBARS vela per la seguretat dels candidats presentats i es reserva el dret de no admetre discriminacions de tipus racial o sexual durant el procés de selecció.
  4. Una vegada realitzada la presentació del perfil del candidat per part de INSTITUCIÓ IBARS, el CLIENT haurà d’informar a INSTITUCIÓ IBARS, durant les 24 hores següents, de la resolució d’aquesta, amb l’objectiu de poder realitzar els tràmits pertinents en cas de resolució positiva. En cas de no rebre resposta o confirmació del CLIENT, INSTITUCIÓ IBARS procedirà a la recerca del següent candidat sense poder garantir la disponibilitat del cuidador anterior una vegada passat aquest termini. En el cas que el CLIENT desisteixi de 3 perfils presentats sense una causa justificada, per a continuar el procés, el rebuig d’aquesta tercera i de les posteriors ha de quedar degudament argumentat per part del CLIENT, aquesta argumentació serà sol·licitada per l’equip de INSTITUCIÓ IBARS per a continuar ajustant el procés de selecció a les seves necessitats.
  5. En els supòsits contemplats en el punt anterior s’entendrà que les quantitats lliurades fins avui pel CLIENT a INSTITUCIÓ IBARS són degudes i que han estat abonades a INSTITUCIÓ IBARS pel CLIENT en concepte de remuneració dels serveis de cerca de candidats realitzats.
  6. S’estableix un servei de selecció de personal conforme al salari proposat per Institució Ibars i les condicions sol·licitades pel client. En ella s’inclou la Gestió laboral, elaboració de contractes laborals i alta en la seguretat social, així com les gestions en seguretat necessàries per a aquest objectiu. El servei d’alta laboral no serà obligatori per al client, que pot tramitar-lo pels seus mitjans.
  7. En el supòsit que desitgi tramitar la gestió laboral al marge de INTITUCIÓ IBARS, haurà de comunicar-lo expressament.
  8. La garantia de selecció establerta per al servei de posada en marxa és de 30 dies naturals des de la incorporació i alta en la seguretat social del treballador/a, sempre que es compleixin la resta de les condicions del contracte.
  9. Durant el període de garantia establert en el punt 7.8,   el CLIENT pot disposar dels canvis de treballadors/as que necessiti sense que sigui considerat un nou procés de selecció. En cas d’exercir la garantia i conducta al canvi de personal, haurà de comunicar-lo expressament per escrit i garantir el compliment de les condicions laborals amb la persona substituïda. Aquestes substitucions no representaran un augment en el termini de garantia inicialment establert.
  10. Una vegada vençuda la garantia inicial, en cas d’acomiadament de la persona seleccionada per part del CLIENT s’entendrà com un nou procés de selecció.
  11. Les Condicions salarials inicialment pactades en el contracte actual estan subjectes a les modificacions que en el seu cas puguin establir-se a través dels canvis legislatius, fluctuacions del mercat laboral i de les variacions en el Salari Mínim Interprofessional.
  12. Al marge del punt anterior, els salaris poden veure’s modificats a partir de l’inici del segon any de servei, per a anar adaptant-los als establerts en el mercat laboral, així com la quota de la Garantia Mensual que s’adaptarà a la pujada de l’IPC. Això es durà a terme mitjançant notificació prèvia al CLIENT i/o AUTORITZATS, els quals lliurement poden acceptar-los o rebutjar-los. El rebuig de la proposta de modificació salarial implicaria la resolució del contracte i per tant de la Garantia mensual.
 8. OBLIGACIONS DEL PRESTADOR
  1. El Prestador es compromet a realitzar la prestació del servei de manera diligent i conforme als usos professionals dins de les agències de col·locació i serveis d’atenció domiciliària.
  2. El Prestador reconeix haver informat el client, prèviament a la signatura d’aquesta sol·licitud de serveis, sobre les característiques essencials de la prestació d’aquest, objectes del present compromís.
  3. Igualment es compromet a realitzar la prestació de serveis dins de les dates i termes acordats amb el client, i amb la màxima diligència i predisposició.
  4. El Prestador es compromet a mantenir informats tant a Client i/o Autoritzats sobre les incidències o possibles modificacions del servei.
 9. OBLIGACIONS DEL CLIENT I AUTORITZATS
  1. El Client i autoritzats es comprometen a fer lliurament de tota la informació útil i rellevant per a la correcta execució del servei.
  2. El Client i autoritzats, es comprometen a col·laborar amb el Prestatari durant el desenvolupament de la prestació de servei, informant sobre característiques rellevant que pugui modificar les condicions de prestació de servei de manera rellevant.
  3. El Client contracta els serveis del Prestador en les condicions tant de servei com econòmiques establertes en el contracte actual i -té per objecte la prestació d’un servei professional amb els límits establerts en les diferents modalitats.
  4. El Client i autoritzats s’obliguen a pagar el preu establert en el contracte actual segons les condicions econòmiques establertes en el contracte actual.
  5. El Client assumeix que INSTITUCIÓ IBARS, presta un servei professional de selecció assessorament i garantia, però és el CLLIENTE qui es compromet a realitzar la contractació laboral de la persona finalment seleccionada.
  6. El Client i/o Autoritzats es comprometen a respectar les condicions laborals en els termes pactats prèviament amb Institució Ibars, horaris salaris i resta de condicions laborals i a liquidar al treballador les quantitats salarials compromeses #dins del termini i en la forma escaient, així com mantenir unes condicions laborals adequades, segons estipula l’E.T. Reial decret legislatiu 1/1995.
 10. RELACIÓ DE CARÀCTER MERCANTIL
  1. Les relacions de les parts signants del contracte actual tenen exclusivament un caràcter mercantil, no existint cap vincle laboral entre el Prestador i Client o Autoritzats.
  2. Així mateix el personal que el Prestador seleccioni per al Client, mantindrà una relació laboral, segons estipula l’E.T. Reial decret legislatiu 1/1995, exclusivament amb el Client, qui es comprometrà a complir fidelment amb la normativa i les condicions laborals pactades en el contracte segons la clàusula 8.5 del present document.
 11. RESPONSABILITAT
  1. Incorrerà en responsabilitat qualsevol de les parts que vaig actuar de manera negligent o culposa en el compliment de les obligacions establertes en el contracte actual. La part que hagi d’afrontar qualsevol tipus de mal o perjudici per l’altra part, podrà reclamar la indemnització pels danys i perjudicis ocasionats.
  2. El Prestador realitzarà la prestació de servei objecte del contracte actual amb la diligència i qualitat deguda, comprometent-se a assumir la responsabilitat pels errors, demores o defectes produïts durant l’execució del servei, o en defecte d’això de la no execució del servei. No obstant això, el Prestador del Servei no serà responsable de l’error, demora o defectes en el servei quan aquests emanin de l’omissió o incorrecta informació per part del Client i/o autoritzats. No estant obligat el Prestador a verificar la veracitat o autenticitat de les dades rebudes per part del client i/o autoritzats.
 12. FORÇA MAJOR
  1. Cap de les Parts podrà ser considerada com a responsable d’un retard, defecte o error en l’execució de les seves obligacions contractuals quan aquells són deguts o ocasionats per una causa de força major. No obstant això, les Parts queden obligades a notificar a l’altra Part quan tinguin coneixement que una causa d’aquesta naturalesa ha ocorregut i afectarà la correcta execució de les seves obligacions.
  2. S’entendrà per “força major”: inundació, incendi, explosió, avaria en la planta de producció, tancament patronal, vaga, disturbi civil, bloqueig, embargament, mandat, llei, ordre, regulació, ordenança, demanda o petició de qualsevol Govern o de qualsevol subdivisió o representant d’aquest, o qualsevol altra causa, que estigui fora del control de la Part involucrada, sense que pugui entendre’s que la falta de fons constitueix una causa de força major.
 13. EL DEURE DE SECRET I CONFIDENCIALITAT
  1. Les Parts es comprometen al fet que el desenvolupament d’aquest Contracte es regeixi en la més absoluta confidencialitat, respectant el deure de diligència i secret professional. Així, totes dues Parts s’obliguen a no revelar cap informació relativa a aquest Contracte, ja sigui relativa a les negociacions, transaccions o qualsevol assumpte de les parts, ni el contingut ni existència del Contracte aquí subscrit, ni sobre les activitats o serveis que es desenvoluparan.
  2. Especialment, el PRESTADOR es compromet al fet que tota informació o documentació que el CLIENT i /o AUTORIZADOA li lliuri o a la qual tingui accés per qualsevol motiu, directament o indirectament, serà utilitzada únicament per a servir al compliment de la prestació de serveis objecte d’aquest Contracte i, en tot cas, a realitzar els seus serveis respectant els principis de bona fe, diligència i el deure de secret. En conseqüència, no podrà facilitar a tercers o utilitzar per al seu propi benefici la informació que obtingui en l’exercici de la prestació de serveis, sempre que aquella pugui afavorir a aquests o quan aquesta revelació pugui perjudicar en qualsevol forma al CLIENT.
  3. En conseqüència, el PRESTADOR es compromet expressament a no realitzar còpies, gravar, reproduir, manipular, revelar a tercers, o posar a la disposició d’aquests la informació o documentació que pugui rebre directament o indirectament del CLIENT.
  4. Així mateix, el PRESTADOR respondrà enfront del CLIENT de l’incompliment de les obligacions assumides en virtut d’aquesta clàusula, fins i tot quan aquest incompliment sigui imputable, en el seu cas, al personal treballador dels quals haurà de respondre legalment.
 14. PROTECCIÓN DE DATOS
  1. Parts són conscients que mitjançant la signatura d’aquest Contracte consenten que les seves dades personals recollits en el contracte actual, així com aquells que es poguessin recollir en el futur per a poder donar compliment o una correcta execució d’aquest mateix, podrien ser incorporats per l’altra Part al seu propi fitxer de recollida de dades amb la finalitat de gestionar correctament la relació contractual i, eventualment, per a una gestió administrativa i/o comercial.
  2. En tot cas, les Parts es comprometen al fet que aquestes dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, encara que, si es donés el cas que anés a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, es comprometen sempre i de manera prèvia, a sol·licitar el consentiment exprés, informat, i inequívoc de la Part que és titular d’aquestes dades de caràcter personal.
  3. Respecte de les dades personals als quals el PRESTADOR tingui accés a conseqüència de la prestació del servei objecte d’aquest Contracte, són propietat exclusiva del CLIENT i s’entendran facilitats de manera voluntària per aquest, i només seran utilitzats amb la finalitat de prestar els serveis requerits en el Contracte, comprometent-se el PRESTADOR a no aplicar-los ni utilitzar-los per a finalitat diferent de la pactada i a no comunicar-los a altres persones, ni tan sols a l’efecte de conservació, obligant-se així mateix, a retornar íntegrament al CLIENT els fitxers, automatitzats o no, de dades de caràcter personal als quals hagués tingut accés, quan sigui requerit a això pel CLIENT, i/o a procedir a la destrucció dels suports i/o documents on es continguin aquestes dades en finalitzar el contracte actual, i, en tot cas, al venciment del contracte actual.
  4. En tot cas, el PRESTADOR es compromet al fet que, el tractament de les dades de caràcter personal als quals tingui accés per raó de la prestació dels serveis objecte del contracte actual, i de quanta informació en general li sigui facilitada pel CLIENT, sigui realitzat mantenint el més estricte secret professional i absoluta confidencialitat respecte de les dades d’aquests, així com a complir diligentment el deure de guàrdia i custòdia que sobre els mateixos imposa la LOPD.
  5. Aquests deures seran exigibles al PRESTADOR durant la vigència del contracte actual i encara després de produïda la terminació per qualsevol causa d’aquest, sent responsable enfront del CLIENT de l’incompliment de les obligacions aquí assumides.
  6. El PRESTADOR es compromet a adoptar les mesures tècniques i/o organitzatives necessàries per a protegir les dades de caràcter personal als quals tingui accés i a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzat, i això d’acord amb la LOPD i les seves normes complementàries de desenvolupament.
  7. El PRESTADOR responderá frente al CLIENTE del incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de esta cláusula, incluso cuando dicho incumplimiento sea imputable, en su caso, al personal trabajador de los cuales deberá responder legalmente.
 15. SERVEIS GARANTIA MENSUAL PREMIUM
  1. El CLIENT tret que renunciï expressament, contracta una garantia mensual de servei que li dóna dret a una sèrie de serveis per part de INSTITUCIÓ IBARS, per a garantir-li el dia a dia en l’atenció domiciliària.
  2. Mediació entre el CLIENT i la resta de la família per a la consecució del millor servei i atenció, a través d’un servei de mediació professional.
  3. Servei de substitució del cuidador/a en cas d’incapacitat temporal, accident laboral, decisió del CLIENT o qualsevol altra aliena a la voluntat del CLIENT. El servei de substitució es realitzarà de manera il·limitada sempre que les causes no estiguin relacionades amb abusos per part del CLIENT o en el canvi de les condicions laborals del cuidador/a prèviament acordades en la valoració inicial. El termini màxim que s’estableix és de 72 hores i de 120 hores en ciutats inferiors a 20.000 habitants.
  4. Nous processos de selecció il·limitats. Durant la vigència del període de garantia el CLIENT disposa de processos de selecció il·limitats per a substituir de manera permanent a la persona seleccionada inicialment o posteriors sense que per a això hagi d’al·legar cap motiu.
   1. Perquè aquests canvis hagin de dur-se a terme el CLIENT es compromet a complir la resta de clàusules establertes en el contracte actual.
   2. El salari i condicions laborals de la persona substituta seran similars a les de la persona substituïda, tret que hi hagi un canvi pactat d’horaris i funcions. En aquest cas per part de *INSTITUCIÓ *IBARS es facilitarà una estimació salarial prèvia a l’inici del procés de selecció que haurà de ser acceptada pel CLIENT o persona AUTORITZADA.
   3. En cas d’anul·lació dels serveis de garantia Mensual PREMIUM per part del CLIENT, als processos de selecció posats en marxa amb antelació a aquesta anul·lació se’ls aplicaran les garanties generals establertes en el punt 7.8 i 7.10 del present document.
  5. Es realitzarà una gestió laboral integral de la persona seleccionada, elaboració de contractes, nòmines, certificacions i documentació laboral de qualsevol tipus. Així mateix el CLIENT disposa per part de *INSTITUCIÓ IBARS, d’un assessorament laboral i gestions davant la seguretat social. En el supòsit que desitgi tramitar la gestió laboral al marge de *INTITUCIÓ IBARS, haurà de comunicar-lo expressament per escrit.
  6. Les garanties del punt 15.3 no seran aplicables quan existeixi un incompliment del CLIENT en les seves obligacions laborals.
  7. INSTITUCIÓ IBARS posa a la disposició del CLIENT un accés a la intranet on tindrà a la seva disposició tota la informació laboral que es vagi generant, així com documentació necessària per a la supervisió del servei.
  8. Les Condicions salarials inicialment pactades en el contracte actual estan subjectes a les modificacions que en el seu cas puguin establir-se a través dels canvis legislatius, fluctuacions del mercat laboral i de les variacions en el Salari Mínim Interprofessional.
  9. Al marge del punt anterior, els salaris poden veure’s modificats a partir de l’inici del segon any de servei, per a anar adaptant-los als establerts en el mercat laboral, així com la quota de la Garantia Mensual que s’adaptarà a la pujada de l’IPC. Això es durà a terme mitjançant notificació prèvia al CLIENT i/o AUTORITZATS, els quals lliurement poden acceptar-los o rebutjar-los. El rebuig de la proposta de modificació salarial implicaria la resolució del contracte i per tant de la Garantia mensual.
  10. La garantia mensual també inclou la substitució de vacances, aquestes seran programades amb un mínim de 20 dies. Les substitucions de vacances seran de dues a l’any per treballador inclòs en els serveis de garantia. El cost dels salaris corresponents a les persones substitutes serà a càrrec de l’usuari contractant en les condicions prèviament facilitades per Institució Ibars.
  11. Substitució il·limitada per dies i hores personals del treballador. Aquesta substitució es notificarà per part del CLIENT amb un mínim de 72 hores hàbils i hauran de quedar degudament justificades per part del treballador. Prèvia a la substitució INSTITUCIÓ IBARS enviarà al CLIENT el cost salarial per a la seva acceptació. Quan es tracti d’una substitució d’hores, INSTITUCIÓ IBARS facilitarà al CLIENT personal propi en SAD.
  12. En cas de precisar un treballador en un dia festiu dins de la jornada laboral establerta amb el treballador/al fet que presta els seus serveis al CLIENT a través de la mediació de INSTITUCIÓ IBARS, aquest s’haurà de sol·licitar amb una antelació de set dies. El salari aplicable s’informarà per part de INSTITUCIÓ IBARS al CLIENT amb antelació a la prestació del servei.
  13. Servei de coordinació. Durant la durada de la garantia mensual Premium, el CLIENT disposarà d’un servei de coordinació per part d’un treballador social, el qual es posa a disposició per a tractar qualsevol tema derivat del servei.
   1. Disposarà d’un contacte permanent amb el Treballador/a Social/al fet que tingui assignada la seva coordinació. Qualsevol contacte amb INSTITUCIO IBARS, inclosa les urgències podrà realitzar-lo a través d’una única persona.
   2. Seguiment de la relació laboral, signatura de contractes laborals o liquidacions per part del treballador/a i resta de gestions. Contacte permanent amb els treballadors/as contractats i les famílies, per a detectar qualsevol incidència del servei.
   3. Coordinació del servei, mediant sempre entre famílies i treballadors/as per, horaris, funcions, vacances, festius i tot el relatiu a la relació laboral amb la persona contractada pel client a través de la selecció de Institució Ibars.
 16. RETRIBUCIÓ I PAGAMENT
  1. Els honoraris de INSTITUCIÓ IBARS per la prestació dels serveis objecte del contracte actual consten d’un pagament inicial en concepte de cerca i selecció de candidats (la “Quota de Selecció i garantia inicial”) i una quota mensual fixa per la resta dels serveis (la “Quota Garantia Mensual”). La Quota d’Alta es reportarà i serà abonada pel CLIENT a INSTITUCIÓ IBARS en el moment de l’acceptació del contracte actual pel CLIENT i, en conseqüència, subscripció del contracte actual entre les Parts. Aquesta quota podria veure’s modificada, la quota que prevaldrà sempre serà la del pressupost acceptat pel client.
  2. La Quota de Garantia Mensual FAMILY en cas de contractar-se es reportarà a favor de INSTITUCIÓ IBARS mentre romangui vigent el mateix.
  3. Respecte de la Quota Garantia Mensual, la primera serà la corresponent al mes de la data de subscripció del contracte actual i serà facturada i exigible en el moment en què se subscrigui el corresponent contracte laboral entre el cuidador i el CLIENT o en el moment en què el cuidador comenci la prestació dels serveis, en el cas que aquest suposat tingués lloc per motius d’urgència i necessitat imminent.
  4. Respecte de la Quota Garantia Mensual, la primera serà la corresponent al mes de la data de subscripció del contracte actual i serà facturada i exigible en el moment en què se subscrigui el corresponent contracte laboral entre el cuidador i el CLIENT o en el moment en què el cuidador comenci la prestació dels serveis, en el cas que aquest suposat tingués lloc per motius d’urgència i necessitat imminent.
  5. Pel que fa al mètode de pagament, INSTITUCIÓ IBARS carregarà l’import corresponent a cada mensualitat en la targeta de crèdit, dèbit o número de compte (domiciliació bancària) designada pel CLIENT en el document que autoritza el seu càrrec per INSTITUCIÓ IBARS. Prèvia petició del CLIENT, INSTITUCIÓ IBARS emetrà la corresponent factura i la lliurarà al CLIENT en els 5 dies següents al moment en què la remuneració sigui exigible.
  6. Qualsevol modificació de la forma de pagament haurà de ser prèvia i expressament notificada per escrit pel CLIENT i tindrà efectes des de l’efectiva i fefaent recepció d’aquesta notificació per *INSTITUCIÓ *BIARS. Els mètodes de pagament acceptats són: Targeta de Crèdit o Dèbit (mitjançant transferència segura SSL), domiciliació i transferència bancàries en cas de suplert de sous.
  7. En cas d’impagament d’una o més quotes es reportarà un interès de demora a favor de INSTITUCIÓ IBARS equivalent a l’interès legal dels diners, a computar des de la data de venciment de la quota impagada fins al moment de l’efectiu pagament per part del CLIENT. Així mateix, en cas d’impagament seran a càrrec del CLIENT totes les despeses de tota índole generats per la devolució del rebut (despeses gestió, comissions bancàries, etc.).
 17. CLAUSULAS DE DESISTIMENT I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE I GARANTIA.
  1. Les Parts es comprometen a complir les obligacions que emanen d’aquest Contracte per a cadascuna d’elles en els termes i condicions establerts al llarg d’aquest.
  2. En el cas que alguna de les Parts incomplís alguna de les obligacions del Contracte, o les complís de manera defectuosa, la Part que al seu torn sí hagués complert amb les seves podrà considerar que ha existit incompliment del contracte en els termes establerts per l’article 1.124 del Codi Civil, quedant facultada per a optar entre resoldre el Contracte o exigir el seu compliment, reclamant, en tots dos casos, la corresponent indemnització de danys i perjudicis. Sense perjudici de l’anterior es considerarà complerta de manera correcta la selecció de personal una vegada subscrit el contracte laboral entre el Client i empleat/a.
  3. A més, el Contracte es considerarà resolt per la insolvència definitiva o provisional, la suspensió de pagaments, la fallida, el concurs de creditors, i/o l’acord de liquidació de qualsevol de les Parts.
  4. Es resoldrà el contracte de manera immediata per l’impagament o devolució de dues quotes consecutives o no sense que s’hagin reposat compliments cinc dies des de la seva reclamació. no havent complert aquest en el termini de 5 dies des de la seva reclamació, Institució Ibars podrà suspendre immediatament la prestació dels seus serveis i considerar resolt el contracte actual, tot això sense perjudici dels altres drets li corresponguin a Institució Ibars en virtut del que s’estableix en el present document i en la legislació vigent.
  5. Igualment, serà causa de resolució del Contracte quan el PRESTADOR deixi de prestar els serveis o part dels serveis que formen part de l’objecte d’aquest Contracte. S’entendrà que el PRESTADOR ha deixat de prestar els serveis quan no es desenvolupa aquesta activitat regularment o amb els mitjans materials i personals adequats a aquesta.
  6. El CLIENT podrà desistir el contracte actual sense cap penalització tenint dret a la devolució de la Quota Inicial de selecció si Institució Ibars no ha proposat cap candidat en el temps acordat amb el client. En cas de no haver fixat un temps específic el màxim serà de 20 dies des de la signatura del contracte actual. També serà motiu de cancel·lació sense cap penalització pel CLIENT, si amb anterioritat que Institució Ibars realitzi la valoració tècnica per a iniciar el procés de selecció es produeixi la defunció de l’usuari objecte del servei, així com l’existència motius personals o de salut que obliguin a ingressar a l’usuari en un centre especialitzat.
  7. La Garantia de substitució de la persona seleccionada, quedarà anul·lada en els supòsits d’incompliment amb les condicions laborals d’aquesta, sense que això suposi la resolució de la resta de serveis contemplats en el contracte actual.
  8. El Client es compromet a facilitar els descansos requerits legalment, concretament si contracta pel *REEH, haurà de facilitar un descans de dues hores diàries i *36h seguides lliures, si contracten personal en règim intern. Facilitar llit, si contracta en règim de pernocta.
  9. La modificació unilateral de les condicions de treball de la persona seleccionada, segons el contracte actual o condicions salarials i laborals a les inicialment pactades donarà lloc a la pèrdua de garantia administrativa de substitució establertes en el punt 15 del present document.
  10. El CLIENT podrà donar de baixa la Garantia Mensual vinculada als serveis que sustenten el contracte actual, mitjançant un preavís mínim de set dies abans del final del mes en curs.
 18. DOMICILI PER A NOTIFICACIONS
  1. Per a realitzar qualsevol notificació entre les Parts que tingui com a origen el contracte actual, aquestes acorden que el seu domicili a l’efecte d’aquestes siguin les adreces indicades al principi d’aquest Contracte, per al CLIENT i/o AUTORITZATS, per a INSTITUCIO IBARS, serà en Av. Carrilet 3 edif D Local D 10 de L’Hospitalet de Llobregat, 08092, a la província de Barcelona. Perquè una notificació entre les Parts sigui efectuada de manera vàlida, haurà de realitzar-se per un mitjà fefaent que deixi constància del moment en què ha estat enviada, a quina adreça ha estat enviada i el moment de la seva recepció per l’altra Part. Quan es produís un canvi en el domicili a l’efecte de notificacions, s’haurà de comunicar aquesta nova informació, al més aviat possible, a l’altra Part i seguint el procediment aquí establert.
 19. ACCIONS LEGALS I JURISDICCIÓ
  1. Les Parts reconeixen quedar obligades pel contracte actual, així com els seus corresponents annexos, si n’hi hagués, i els seus efectes jurídics i es comprometen al seu compliment de bona fe.
  2. Tot litigi relatiu, especialment, però no sols, a la formació, validesa, interpretació, signatura, existència, execució o terminació d’aquest Contracte i, en general, a la relació establerta entre les Parts, serà sotmès a la legislació espanyola.
  3. Així, en cas de controvèrsia, diferència, conflicte o reclamació quant al Contracte, o en relació amb aquest, les Parts acorden que se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de L’Hospitalet de Llobregat,
Not found