info@institucioibars.com     +34 93 271 01 79

Cotitzacions seguretat social

Qui té l’obligació de donar d’alta i cotitzar?

 • Correspon sempre a l’ocupador; en cas que el treballador presti servei en diverses llars correspon a cadascun dels diferents ocupadors.
 • Les sol·licituds d’alta, baixa i variacions de dades presentades pels empleats de llar hauran d’anar signades pels seus ocupadors.
 • Se sol·licita en les Administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 

Termini de presentació

 • La sol·licitud d’alta haurà de presentar-se amb antelació al començament de l’activitat laboral.
 • La sol·licitud de baixa i variacions de dades es presentaran dins del termini dels 6 dies naturals següents al del cessament en el treball o d’aquell en què la variació es produeixi.
 • Amb efectes des de l’1 d’abril de 2013, l’empleat de llar que presti els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador, i que hagués acordat amb aquest últim l’assumpció de les obligacions en matèria d’enquadrament en el Sistema Especial per a Empleats de Llar, serà el subjecte responsable de l’obligació de cotitzar. Deurà, per tant, ingressar l’aportació pròpia i la corresponent a l’ocupador (o, en el seu cas, ocupadors) amb el qual mantingui tal acord, per contingències comunes i professionals.
 • La responsabilitat per l’incompliment de l’obligació de cotitzar al Sistema Especial per a Empleats de Llar en aquests supòsits correspondrà al propi empleat. Subsidiàriament, a l’ocupador o ocupadors. Tret que aquests acreditin el lliurament de les seves aportacions i quotes per qualsevol mitjà admès en dret.

Cotitzacions a la seguretat social règim especial d’empleades de llar

Fins a l’any 2023, les retribucions mensuals i les bases de cotització quedaran actualitzades en funció a una escala prenent com a referència el SMI. A partir del 2024 les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinaran conforme al salari real, amb un mínim de cotització:

Les bases de cotització per a  2024 estimat(2):

Salari (euros al mes) Base de cotització mensual Cotizació en 2024
A càrrec del empleat A càrrec del empleador (1) Total
Fins a 306                         284,00 €                                18,09 €                               76,17 €                            94,26 €
De 306,01 a 474                         405,00 €                                25,80 €                               89,51 €                         115,30 €
De 474,01 a 638                         559,00 €                                35,61 €                             123,54 €                         159,15 €
De 638,01 a 814                         729,00 €                                46,44 €                             161,11 €                         207,55 €
De 814,01 a 985                         901,00 €                                57,39 €                             199,12 €                         256,51 €
De 985,01 a 1153                      1.069,00 €                                68,10 €                             236,25 €                         304,34 €
De 1153,01 a 1323                      1.323,00 €                                84,28 €                             292,38 €                         376,66 €
De 1323 Retribució mensual
1 Ja es troba aplicat el 20% de bonificació a càrrec de l’ocupador en les contingències comunes així com el 80% de bonificació sobre Base per a la desocupació i fogasa.

Conforme al que s’estableix en l’article 147.1 Llei General de la Seguretat Social s’ha d’actualitzar la base respecte a l’increment del SMI. Així mateix el govern en el consell de ministres celebrat el passat 6 de setembre de 2022 va aprovar la implantació del dret de desocupació per a treballadors que estan donats d’alta en el règim especial d’empleats de la llar.

 

Cotització prevista per al 2024

MEI Ocupador 0,58 %

Atur Ocupador 5,5% (Bonificat en un 80%)

Fogasa 0,20 % (Bonificat en un 80%)

Treballador/a

MEI Empleat 0,12%%

Atur treballador 1,55 %

 

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”6″]

 

Nota: Aquests resultats són merament a mode informatiu i poden estar subjectes a modificacions legals no actualitzades en el formulari. Per això els ho facilitem en números arrodonits.  L’ import real pot diferir en un euro menys als càlculs facilitats. Si desitja conèixer les xifres que realment li liquidarà la seguretat social ha de realitzar la consulta directament.

BONIFICACIONS APLICABLES EN SEGURETAT SOCIAL DURANT EL 2024

 • existeix un descompte del 20% sobre les contingències comunes a càrrec de l’ ocupador. Aquesta bonificació que apareix al RD 14/2017. Aquesta bonificació no elimina la ja existent per a famílies nombroses. Amb la nova aplicació del dret a desocupació els ocupadors gaudiran d’ una bonificació del 80% sobre els nous conceptes a tributar, cotització a l’ atur i fogasa.
 • Famílies nombroses: es manté la bonificació del 45 % en la cotització per contingències comunes mentre ho hagin sol·licitat abans del 01/04/2023.
 • Descompte del 80% en la quota per desocupació i en la cotització al Fons de Garantia Salarial (FOGASA).
 • Reducció del 75% en la quota per contingències comunes durant la situació d’ incapacitat temporal de les persones treballadores que tinguin complerta l’ edat de 62 anys. (aquesta reducció tan sols serà aplicable durant el temps que duri la incapacitat temporal).

BONIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES MITJANÇANT SOL·LICITUD PRÈVIA

Existeixen una sèrie de bonificacions extraordinàries que seran aplicables a través de sol·licitud que ha d’adjuntar documentació justificativa en els següents supòsits,

 • Bonificació del 100% en la quota per contingències comunes per la formalització d’ un contracte per substituir una treballadora víctima de violència de gènere.
 • Bonificació del 100% en la quota total per la formalització d’ un contracte d’ interinitat per substituir la persona treballadora per risc durant l’ embaràs o durant la lactància natural, per naixement i cura de menor.
 • Bonificació del 100% en la quota total de la persona treballadora substituïda per les causes anteriors

 

A partir del 2024 està prevista l’adaptació definitiva del règim especial al Règim General de la Seguretat Social cotitzant directament com a mínim pel SMI, pels salaris percebuts però s’ha tornat a aplaçar.

De conformitat amb el que es disposa en la disposició transitòria vuitena del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, mitjançant la qual se suspèn el que s’estableix en l’apartat 1.a).4t de la disposició transitòria setzena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, en tant s’aprova la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2024, des de l’1 de gener de 2024, les bases de cotització per contingències comunes a aquest sistema especial seran les determinades en l’escala següent, en funció de la retribució percebuda pels empleats de llar per cada relació laboral.

 

A l’efecte de la determinació de la retribució mensual de l’empleat de llar, l’import percebut mensualment haurà de ser incrementat, conforme al que s’estableix en l’article 147.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, amb la part proporcional de les pagues extraordinàries que tingui dret a percebre l’empleat.

2. La base de cotització mensual a aplicar per la Tresoreria General de la Seguretat Social a l’efecte de determinar la quota a ingressar, en funció de les dades de què aquella disposi, no podrà ser inferior a les indicades a continuació:

a) En els casos de contractes a temps complet o quan les hores de treball siguin 160 mensuals o 40 setmanals, la base de cotització no podrà ser inferior a la prevista en el tram en el qual es trobi inclosa la retribució equivalent al salari mínim interprofessional mensual vigent, incrementat amb la part proporcional de les pagues extraordinàries que tingui dret a percebre l’empleat.

b) En els supòsits de contractes a temps parcial o quan les hores de treball siguin inferiors a 160 hores mensuals o 40 setmanals i la retribució pactada sigui mensual, la base de cotització no podrà ser inferior a la prevista en el tram en el qual es trobi inclosa la retribució equivalent al salari mínim interprofessional mensual vigent incrementat amb la part proporcional de les pagues extraordinàries en proporció a la jornada pactada en el contracte.

c) En els supòsits de contractes a temps parcial, en aquells casos d’empleats de llar que treballin per hores en règim extern havent-se pactat una retribució per hores que inclogui tots els conceptes retributius, la base de cotització no podrà ser inferior a la prevista per al tram en el qual s’inclogui la retribució que resulti de multiplicar el salari mínim per hora vigent pel nombre d’hores mensuals de treball.

d) En el cas que no consti a la Tresoreria General de la Seguretat Social que la retribució pactada sigui mensual o per hores, es considerarà, als efectes establerts en aquest apartat, que la retribució pactada és mensual, sense perjudici que els ocupadors puguin provar, a través de qualsevol mitjà admès en dret, que la retribució s’ha pactat per hores.

Fins a l’entrada en vigor d’aquesta disposició 40a en els PGE del 2018, la situació era molt diferent per als ocupadors i treballadors de la llar. Ara amb aquest nou canvi legislatiu la unificació dels criteris de cotització s’ajornen fins a l’any 2024. Desitjaríem tots que tota la normativa que regula aquest règim especial d’empleades de la llar tingués més estabilitat, i se li donés una solució definitiva per al que és la realitat del sector.

Amb l’ actual disposició normativa des de l’ any 2014 fins a l’ any 2023 inclosos, les retribucions mensuals i les bases de cotització s’ actualitzaran proporcionalment a les variacions que experimenti el salari mínim interprofessional. És a dir, no es modifica el criteri de càlcul de bases que es troba vigent fins a la data. A partir de l’ any 20243 les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinaran conforme a l’ establert a l’ art. 147 LGSS, sense que la cotització pugui ser inferior a la base mínima que s’ estableixi legalment.(Aquest punt està pendent de aprovació definitiva )

 • SMI a partir del gener del 2024 = 1.134 euros x 14 pagues = 15.876€ (14 pagues). consulteu la nostra taula salarial
  • La quota establerta és per hora emprada de llar és de 8,87€/h
  • La quota establerta mínima per dia 37,8€/dia
  • La quota establerta com a jornada en cas de treballadors eventuals que no excedeixi de 120 dies 54.09 €/dia

Evita riscos i guanya en pau de ment

Actualment hi ha molts empresaris que no estan segurs de com han de pagar els seus empleats a casa, com les taules de seguretat social no han estat modificats, però la Llei parla clarament de la seva actualització al SMI.  També és necessari estar alerta per tal d’actualitzar contra la seguretat social els canvis de pagament o adaptacions al SMI.  Per tant, des de la Institució Ibars,i per a aquelles persones que han contractat cuidadors hem dissenyat diferents tarifes mensuals,per proporcionar lamajor tranquil·litat a les famílies.

 • Treball tarifa plana: per una quota mensual tens tots els serveis laborals per al teu empleat de la teva llar, nòmina, gestió de la seguretat social, certificat, descàrregues, contractes i una intranet per tenir tota la teva documentació disponible en qualsevol moment i lloc.
 • Tarifa de treball plana i garantia de reposició: per una quota mensual s’han de sumar a la tarifa de treball plana la possibilitat de disposar d’una garantia il·limitada de selecció per a les substitucions temporals d’incapacitat temporal del seu treballador o una possibilitat de reposició anual per qualsevol altra circumstància.
 • Tarifa plana Premium: tindràs la tarifa de treball plana i garantia de selecció il·limitada per a reemplaçaments de personal en qualsevol circumstància. Així com una garantia il·limitada de selecció de personal.

Pots sol·licitar més informació sense compromís

Not found