[email protected] - +34 93 271 01 79

Cotitzacions seguretat social

Qui té l’obligació de donar d’alta i cotitzar?

 • Correspon sempre a l’ocupador; en cas que el treballador presti servei en diverses llars correspon a cadascun dels diferents ocupadors.
 • No obstant això, des de l’1 d’abril de 2013, els treballadors que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador hauran de formular directament la seva afiliació, altes, baixes i variacions de dades quan així ho acordin amb tals ocupadors.
 • En tot cas, les sol·licituds d’alta, baixa i variacions de dades presentades pels empleats de llar hauran d’anar signades pels seus ocupadors.
 • Se sol·licita en les Administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Termini de presentació

 • La sol·licitud d’alta haurà de presentar-se amb antelació al començament de l’activitat laboral.
 • La sol·licitud de baixa i variacions de dades es presentaran dins del termini dels 6 dies naturals següents al del cessament en el treball o d’aquell en què la variació es produeixi.

Cotitzacions a la seguretat social

A partir de l’1 de gener de 2019, les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinaran conformement a la següent escala, en funció de la retribució percebuda pels empleats de llar:

Salari (euros al mes) Base de cotització mensual Cotització a 2019  (provisional)
A càrrec del empleat A càrrec  de l’ocupador (1) Total HORES
Fins a 240 206 9,37 39,92 49,30 34
De 240,01 a 375 340 15,47 65,89 81,36 53
De 375,01 a 510 474 21,57 91,86 113,43 72
De 510,01 a 645 608 27,66 117,83 145,49 92
De 645,01 a 780 743 33,81 143,99 177,80 111
De 780,01 a 914 877 39,90 169,96 209,87 130
De 914,01 a 1050 1050 47,78 203,49 251,27 160
De 1050,01 a 1144 1097 49,91 212,60 262,51 160
De 1044,01 a 1232 1232 56,06 238,76 294,82 160
De 1294,01 Retribución mensual 160
 • Des de l’any 2015 fins a l’any 2018, les retribucions mensuals i les bases de cotització de l’escala s’actualitzaran en idèntica proporció a l’increment que experimentin el salari mínim interprofessional en cadascun d’aquests anys.
 • El tipus de cotització per contingències comunes serà el 25,60%; sent el 21,65% a càrrec de l’ocupador i el 4.25% a càrrec de l’empleat.
 • Per a la cotització per contingències professionals s’aplicarà l’1,10%; a càrrec exclusiu de l’ocupador.
 • Amb efectes des de l’1 d’abril de 2013, l’empleat de llar que presti els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador, i que hagués acordat amb aquest últim l’assumpció de les obligacions en matèria d’enquadrament en el Sistema Especial per a Empleats de Llar, serà el subjecte responsable de l’obligació de cotitzar. Haurà de, per tant, ingressar l’aportació pròpia i la corresponent a l’ocupador (o, si escau, ocupadors) amb el qual mantingui tal acord, per contingències comunes i professionals.
 • La responsabilitat per l’incompliment de l’obligació de cotitzar al Sistema Especial per a Empleats de Llar en aquests supòsits correspondrà al propi empleat i, subsidiàriament, a l’ocupador o ocupadors, tret que aquests acreditin el lliurament de les seves aportacions i quotes per qualsevol mitjà admès en dret.